Algemene verkoopvoorwaarden

“Blik op de Gouden Rivier!” is een grensoverschrijdende marketplace die beheerd wordt door Lys sans Frontières:


Lys sans Frontières
rue de la Lys 2
59 253 LA GORGUE
+33 (0)3 28 44 02 06
capsurlarivieredor@lys-sans-frontieres.org

De algemene voorwaarden van de marketplace formaliseren de commerciële transacties voor de verkopers en het respect voor het merkimago van de bestemming "Leievallei", die zich vooral baseert op ecotoerisme en duurzame ontwikkeling. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten die worden aangeboden door dienstverleners die op de grensoverschrijdende marketplace zijn geregistreerd. De verkopers garanderen dit te respecteren en verbinden zich ertoe deze voorwaarden na te leven door kwaliteitsvolle diensten te leveren en ze correct uit te voeren, in samenwerking met elke klant.

Lys sans Frontières heeft een contract getekend met het bedrijf MMA, dat haar professionele burgerlijke aansprakelijkheid garandeert. Elke dienstverlener is wettelijk aansprakelijk voor de verkoop van zijn eigen producten.

1. PRIJS EN BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

De prijzen die door de verkopers worden vermeld zijn de prijzen inclusief belastingen, behalve de verzendkosten (tenzij dit anders wordt vermeld).

Elk product dat op de site wordt aangeboden is op voorraad (tenzij wordt aangegeven dat de transactie niet kan doorgaan). Elke verkoper van de marketplace is verantwoordelijk voor zijn eigen voorraad en garandeert de beschikbaarheid van de producten die te koop worden aangeboden op de marketplace.

2. FACTURATIE

Een automatische en gedetailleerde factuur wordt per e-mail verstuurd zodra uw bestelling is bevestigd. De facturen worden opgesteld in euro (€) en op basis van de prijzen die op het moment van de bestelling op de website vermeld staan.

3. BETALINGSWIJZES

a. Beveiligde online betaling (bankkaart)

Dankzij een samenwerking met het bedrijf PayGreen is er een beveiligde procedure voor betalingen met bankkaarten opgezet op de grensoverschrijdende marketplace. Deze procedure is gebaseerd op encryptietechnologie voor informatie, een echte referentie voor veilige betalingen op afstand met de bankkaart. Om een bestelling te plaatsen met een bankkaart op de marketplace, moet u de nummers en vervaldata van uw kaart ingeven, deze worden dan onmiddellijk gecodeerd op uw computer voordat ze via het internet worden verzonden. Er circuleert dus geen vertrouwelijke informatie op het netwerk zonder dat deze eerst werd versleuteld. Let op: alleen betalingen met NATIONALE BANKKAARTEN, VISA, MASTERCARD, VISA ELECTRON, MAESTRO en AMEX zijn toegestaan.

b. Betaling per cheque of per bankoverschrijving

Betalingen per cheque of overschrijving kunnen worden geaccepteerd, in dit geval dient u contact op te nemen met de vereniging Lys Sans Frontières, die contact zal opnemen met de verkoper om uw bestelling af te ronden.

Overeenkomstig de Franse wet nr. 80335 van 12 mei 1980 blijven de verzonden goederen eigendom van de verkopers tot de volledige betaling ervan. Daarom kunnen verkopers de beschikbaarheid van hun producten niet garanderen tot ze een betaling hebben ontvangen.
 
Taksen en douanerechten:

  • - Verzending naar Frankrijk en de Europese Unie: de regelgeving wordt bepaald door de Europese Unie. 
  • - Verzending naar een land buiten de Europese Unie en naar de Franse overzeese departementen en gebieden:  eventuele douanerechten, taksen en heffingen of andere belastingen vallen ten laste van de ontvanger.


De bedragen van deze taksen zijn afhankelijk van de regelgeving die in elk land van bestemming van kracht is. De verkopers van de marketplace hebben geen controle over deze belastingen en kunnen de hoogte ervan niet voorspellen.

In functie van de verschillende douanevoorschriften van elk land is het de verantwoordelijkheid van de klant om bij de betrokken lokale autoriteiten na te gaan of er in het land van bestemming beperkingen gelden voor de invoer van de producten die hij wenst te bestellen.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om vooraf, en onder zijn eigen verantwoordelijkheid, te controleren of de invoer en consumptie van deze producten voldoet aan de geldende wetten in het land van levering.

4. GARANTIE “TEVREDEN OF GELD TERUG”

Op grond van artikel L121-16 van het Franse Wetboek van Consumentenzaken beschikt de klant over een termijn van zeven werkdagen vanaf de dag van ontvangst van zijn bestelling om de producten aan de verkoper terug te sturen voor omruiling of terugbetaling, zonder boete, met uitzondering van de verzendkosten van de retourzending.

  • - Indien het pakje en/of producten ongeopend en nog in de originele verpakking worden teruggestuurd: eventuele terugbetaling van het pakje en/of producten, de retourkosten vallen te uwen laste.
  • - Indien het pakje en/of de producten worden teruggestuurd omdat één of meer producten defect zijn: terugbetaling van het pakje en/of de producten, verzendkosten en eventuele retourkosten.


Terugbetalingen worden gedaan binnen vijftien dagen na ontvangst van de teruggestuurde producten. In het geval van een retourzending van goederen naar de koper, dient u precies uw naam, adres, telefoonnummer, datum en ordernummer te vermelden.

5. SYSTEEM VOOR DE ANALYSE VAN DE BESTELLINGEN

De informatie over uw bestelling is onderworpen aan een geautomatiseerde gegevensverwerking waarvoor het bedrijf PayGreen verantwoordelijk is. Het doel van deze geautomatiseerde gegevensverwerking is een analyse te maken van een transactie en fraude met bankkaarten tegen te gaan.

PayGreen en de marketplace "Blik op de Gouden Rivier!" waarop u uw aankopen doet, ontvangen de gegevens aangaande uw bestelling. Het niet doorgeven van gegevens met betrekking tot uw bestelling verhindert de uitvoering en analyse van uw transactie.

In het geval van een onbetaalde rekening als gevolg van frauduleus gebruik van een bankkaart, zullen de gegevens met betrekking tot uw bestelling en deze onbetaalde betaling geregistreerd worden in een bestand met betalingsincidenten, dat door de bankdienstverlener PayGreen wordt opgemaakt. Een onregelmatige aangifte of een afwijking kan ook zorgen voor een specifieke verwerking.

In overeenstemming met de Franse wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978, heeft u het recht om op elk moment toegang te krijgen tot al uw persoonlijke gegevens, ze te corrigeren en om u er tegen te verzetten door een brief te schrijven, en uw identiteit te bewijzen, aan PayGreen.

6. RESERVERING EN BETALING

Elke reservering wordt als effectief beschouwd na online betaling van het totale bedrag van de dienst. Niettemin bestaan er speciale annulerings- en wijzigingsvoorwaarden afhankelijk van de producten en verkopers (cf. "7. Annulerings- en wijzigingsvoorwaarden & klachten"). Indien de volledige dienst niet is betaald, kan de reservering niet worden bevestigd.

7. ANNULERINGS- EN WIJZIGINGSVOORWAARDEN & KLACHTEN

c. Wijziging of annulering van de diensten door de klant

Nadat de verkoper de reservering heeft bevestigd, voldoen de diensten aan de door de verkoper vastgestelde regels inzake wijzigingen, terugbetalingen of omruilingen.

De klant staat de verkopers uitdrukkelijk toe om 100% van het bedrag dat nog aan de dienstverlener verschuldigd is, in mindering te brengen op de bankkaart die gebruikt wordt voor de betaling van de waarborg, indien de klant zich niet bij de dienstverlener meldt op de aanvangsdatum van de dienst (cf. algemene verkoopvoorwaarden bij de aankoop van uw producten).

Het feit dat er tussenpersonen (hotels, erfgoedcentra, enz....) en betalingstermijnen zijn, verplicht de organisaties die verblijven regelen ertoe annuleringskosten in rekening te brengen, die hoger worden naarmate de datum van het verblijf of het gebruik van de dienst dichtbij komt. In geval van annulering door de klant, zullen de betaalde bedragen worden terugbetaald, na aftrek van de hieronder vermelde bedragen (annuleringskosten) als compensatie volgens de datum van annulering ten opzichte van de datum van de dienst. Verzekeringspremies worden nooit terugbetaald.

Elke dienst die wordt onderbroken, verkort of niet door de klant wordt verbruikt, geeft geen recht op terugbetaling of compensatie.

In geval van een reservering van een verblijf en/of toeristische arrangementen, zal de annulering van één of meer deelnemers leiden tot de toepassing van de hierboven vermelde annuleringskosten en, indien van toepassing, de wijziging van de tariefbasis gekoppeld aan het uiteindelijke aantal deelnemers.

d. Wijziging of annulering van de prestaties door de dienstverlener

Als een essentieel onderdeel van de betreffende dienst onmogelijk wordt gemaakt door overmacht, door een opgelegde wijziging door de dienstverlener van met name prijzen, beschikbaarheid of een noodzakelijke externe gebeurtenis, zal de dienstverlener de klant snel op de hoogte brengen van de nieuwe modaliteiten van de dienst. De klant heeft dan de keuze om ofwel de door de dienstverlener voorgestelde wijziging te aanvaarden, ofwel zijn reservering te annuleren, rekening houdend met het feit dat hij zijn keuze zo snel mogelijk, en in elk geval vóór de aanvangsdatum van de dienst, kenbaar moet maken.

In geval van annulering door de verkoper worden de betaalde bedragen zonder enige aftrek terugbetaald, met uitzondering van de transactiekosten die in mindering worden gebracht op de rekening van de dienstverlener.

In het geval dat de dienstverlener genoodzaakt is om de diensten op te zeggen, zullen alle door de klant betaalde bedragen, bij gebreke van een fout van de klant, aan hem worden terugbetaald. Het bedrag van de transactiekosten is uitsluitend voor rekening van de verkoper bij de betaling aan de klant.

e. Contractoverdracht

Overeenkomstig artikel L. 211-11 van het Franse Wetboek van Toerisme kan de klant het contract, zolang het niet van kracht is geworden, aan een derde overdragen onder de voorwaarden voorzien in de toepasselijke wet- en regelgeving, met uitzondering van een eventuele verzekering, rekening houdend met het feit dat de overdrager en de ontvanger in dat geval hoofdelijk aansprakelijk zijn ten opzichte van de betrokken dienstverleners voor de betaling van de prijs van de gereserveerde diensten. Er vindt dus geen terugbetaling plaats door een dienstverlener op basis van een overdracht van een dienst. De overdrager en de ontvanger zijn verantwoordelijk voor de eventuele terugbetaling die tussen hen moet plaatsvinden.

f. Klachten

In geval van een verzoek om informatie, een klacht, een wijziging of annulering van een overnachting of een reeds geboekte dienst, voor de begindatum van de dienst, kan de klant contact opnemen met de verkoper om de reserveringsdatum van zijn dienst te wijzigen, volgens de algemene voorwaarden van de verkopers en binnen de termijnen.

In geval van een klacht na de datum van vertrek, moet de klant zich richten tot de verkoper van de dienst, volgens de voorwaarden van deze laatste en met een kopie aan Lys Sans Frontières (capsurlarivieredor@lys-sans-frontieres.org).

Klachten worden slechts aanvaard in zoverre de moeilijkheden bij Lys sans Frontières of bij de partner zijn gemeld in het kader van de betrokken dienst of het verblijf, zodat kan worden geprobeerd om deze te verhelpen en de schade voor de klant te beperken. Geen enkele klacht wordt aanvaard voor verlies, beschadiging of diefstal van bagage, kleding of persoonlijke bezittingen die tijdens het verblijf onder toezicht van de klant stonden.

8. RESPECTEREN VAN PROGRAMMA’S

In geval van overmacht kunnen sommige diensten worden geannuleerd als gevolg van talrijke klachten of problemen met de dienstverlener. De terugbetaling van de reeds betaalde dienst zal dan volledig door de dienstverlener zelf worden uitgevoerd, zonder enige kosten voor de koper.

In geval van vertraging of problemen die uitsluitend te wijten zijn aan de deelnemers (vervoer, enz.), kunnen de dienstverleners niet verantwoordelijk worden gehouden voor de annulering van alle of een deel van de diensten.

9. TRANSPORT EN AANSPRAKELIJKHEID

De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de kopers. Het is daarom hun verantwoordelijkheid om de inhoud van het (de) pakket(en) op het moment van ontvangst te controleren en eventueel voorbehoud bij de transporteur te maken. Tot het ogenblik dat de volledige en effectieve betaling is verricht, blijven de verkopers eigenaar van de verkochte goederen.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De volledige betaling zal gelden als eigendomsoverdracht, de koper wordt echter verantwoordelijk voor de producten bij levering, waarbij de eigendomsoverdracht als een risico-overdracht wordt beschouwd.

11. VERKOOP VAN ALCOHOL AAN MINDERJARIGEN

In overeenstemming met artikel L. 3342-1 van het Franse Wetboek voor Volksgezondheid, waarin staat dat de verkoop van alcohol aan minderjarigen jonger dan zestien (16) jaar verboden is. Door het invullen van de bestelbon geeft u aan zestien (16) jaar oud te zijn op de datum van de bestelling door het vakje aan te kruisen voor de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden.

12. VERTROUWELIJKHEID VAN DE GEGEVENS

g. Recht op toegang en rechtzetting

Om aan uw behoeften te voldoen en een optimale service op afstand te garanderen, zijn wij verplicht om bepaalde informatie over u te registreren (naam, voornaam, adres). Als u dit niet wenst, kunt u ons schrijven op capsurlarivieredor@lys-sans-frontieres.org met uw naam, voornaam en adres of door uw informatie te wijzigen in uw "Klantenzone". Lys Sans Frontières verbindt zich ertoe uw contactgegevens niet door te geven aan derden voor eender welke vraag.

In overeenstemming met de Franse wet van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u over het recht op toegang tot en rechtzetting van de opgeslagen gegevens. U kunt ze ook laten corrigeren door contact op te nemen met Lys sans Frontières (+33 (0)3 28 44 02 06).

h. Bankgegevens

Alle bankgegevens die bij een aankoop op de grensoverschrijdende marketplace worden meegedeeld, worden niet opgeslagen en zijn niet zichtbaar op het internet. Via zijn SSL-beveiligingssysteem garandeert "Lys sans Frontières" de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

13. VERZEKERINGEN

Tenzij anders vermeld in het contract, zijn er geen verzekeringsuitkeringen inbegrepen in de aangegeven reis- of verblijfsprijzen. Dienstverleners kunnen een verzekering aanbieden: annulerings-, bijstands- en bagageverzekering. Afhankelijk van het type betaalkaart dat u gebruikt, kunt u gedekt zijn door een verzekering. Neem daarvoor contact op met uw bank.

14. FORMALITEITEN

Klanten dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort of nationale identiteitskaart, tenzij anders vermeld.

Voor programma's waar busvervoer is voorzien, zijn alleen de autobusbedrijven verantwoordelijk voor de door hen geplande reizen. Ze moeten de nodige vergunningen of verzekeringen voor douane- en politieformaliteiten verkrijgen, afhankelijk van de betrokken landen (verkeersvergunningen, vignetten, belastingen, tol, parkeren, enz.). Alle kosten die uit deze formaliteiten voortvloeien, zijn voor rekening van de autobusbedrijven.

15. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE

In geval van moeilijkheden bij de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden, nodigen wij u uit om tot een minnelijke schikking te komen door contact op te nemen met de vereniging Lys sans Frontières, eigenaar en beheerder van de marketplace "Blik op de gouden rivier!”.

Lys sans Frontières
+33 (0)3 28 44 02 06
capsurlarivieredor@lys-sans-frontieres.org

Dit contract is onderworpen aan het Franse recht. Elk geschil dat ontstaat in verband met de uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van Dunkerque, die als enige bevoegd zijn in geval van klachten of geschillen.

De website Op weg naar de Golden River! gebruikt cookies om het aantal bezoekers te meten, om de inhoud aan te passen aan uw zoekopdracht en om de informatie te verbeteren volgens uw voorkeuren. Leer meer

Uw cookies instellen